Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
carotte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • cà rốt (cây củ)
 • cuộn thuốc lá (để nhai)
 • biển hàng thuốc lá
 • (ngành mỏ) lõi khoan (xem carottage I)
  • poil de carotte
   (thân mật) người có tóc màu hung
  • tirer une carotte à quelqu'un
   (thân mật) lừa ai để lấy cái gì
tính từ (không đổi)
 • (có) màu cà rốt, (có) màu hung
  • Des cheveux carotte
   tóc màu hung
Related search result for "carotte"
Comments and discussion on the word "carotte"