Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
carve
/kɑ:v/
Jump to user comments
động từ
 • khắc, tạc, chạm, đục
  • to carve a statue out of wood
   tạc gỗ thành tượng
 • (nghĩa bóng) tạo, tạo thành
  • to carve out a careet for oneself
   tạo cho mình một nghề nghiệp
 • cắt, lạng (thịt ra từng miếng)
 • cắt (vải...) thành (hình cái gì); trang trí (vải...) bằng hình cắt khoét
IDIOMS
 • to carve out
  • đục ra, khoét ra; xẻo ra, cắt ra (một phần đất đai...)
 • to carve up
  • chia cắt, cắt nhỏ ra (đất đai...)
 • to carve one's way to
  • cố lách tới, cổ mở một con đường tới
Related words
Related search result for "carve"
Comments and discussion on the word "carve"