Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
grave
/greiv/
Jump to user comments
danh từ
 • mồ, mả, phần mộ
 • nơi chôn vùi
  • grave of homour
   nơi chôn vùi danh dự
 • sự chết, âm ty, thế giới bên kia
  • from beyond the grave
   từ thế giới bên kia
IDIOMS
 • to be brought ot an early grave
  • chết non, chết yểu
 • on the brink of the grave
  • (xem) brink
 • to make somebody turn in his grave
  • chửi làm bật mồ bật mả ai lên
 • never on this side of the grave
  • không đời nào, không bao giờ
 • Pauper's grave
  • huyệt chung, hố chôn chung
 • secret as the grave
  • kín như bưng
 • someone is walking on my grave
  • tôi tự nhiên rùng mình
ngoại động từ graved, graved, graven
 • khắc, chạm, khắc sâu, tạc, ghi tạc ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to be graven on (in) one's memỏy
   khắc sâu trong ký ức
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đào (huyệt) chôn
ngoại động từ
 • (hàng hải) cạo quét (tàu)
danh từ
 • (ngôn ngữ học) dấu huyền
tính từ
 • trang nghiêm; nghiêm nghị; từ tốn
  • a grave look
   vẻ trang nghiêm
 • nghiêm trọng, trầm trọng; quan trọng (sự việc)
  • a grave mistake
   khuyết điểm nghiêm trọng
  • grave symptoms
   những triệu chứng trầm trọng đáng lo ngại
  • grave news
   tin tức quan trọng
 • sạm, tối (màu)
 • trầm (giọng)
 • (ngôn ngữ học) huyền (dấu)
Related search result for "grave"
Comments and discussion on the word "grave"