Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
crave
/kreiv/
Jump to user comments
động từ
 • nài xin, khẩn cầu
  • to crave pardon
   xin lỗi
 • ao ước, thèm muốn, khao khát
  • soul that craves for liberty
   tâm hồn khao khát tự do
Related words
Related search result for "crave"
Comments and discussion on the word "crave"