Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
catty
/'kætiʃ/ Cách viết khác : (catty) /'kæti/
Jump to user comments
tính từ
  • như mèo
  • nham hiểm, nanh ác
Related words
Related search result for "catty"
Comments and discussion on the word "catty"