Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
central
/'sentrəl/
Jump to user comments
tính từ
 • ở giữa, ở trung tâm; trung ương
  • the central government
   chính quyền trung ương
  • my house is very central
   nhà tôi ở rất gần trung tâm (thành phố...)
 • chính, chủ yếu, trung tâm
  • the central figure in a novel
   nhân vật trung tâm trong cuốn tiểu thuyết
IDIOMS
 • central heating
  • sự sưởi tập trung (sưởi ấm bằng hơi nước nóng hay nước nóng chảy qua một hệ thống ống từ một nguồn ở trung tâm)
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tổng đài điện thoại
Related search result for "central"
Comments and discussion on the word "central"