Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
exchange
/iks'tʃeindʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đổi, sự đổi chác, sự trao đổi; vật trao đổi
  • exchange of goods
   sự trao đổi hàng hoá
  • exchange of prisoners of war
   sự trao đổi tù binh
  • exchange of blows
   cuộc ẩu đả, sự đấm đá lẫn nhau
  • exchange of words
   cuộc cãi lộn, cuộc đấu khẩu
 • sự đổi tiền; nghề đổi tiền; sự hối đoái; cơ quan hối đoái
  • rate of exchange
   giá hối đoái, tỷ giá hối đoái
 • sự thanh toán nợ bằng hối phiếu
 • tổng đài (dây nói)
ngoại động từ
 • đổi, đổi chác, trao đổi
  • to exchange goods
   trao đổi hàng hoá
  • to exchange words
   lời đi tiếng lại, đấu khẩu
  • to exchange blows
   đấm đá nhau
  • to exchange glances
   liếc nhau; lườm nhau
nội động từ
 • (+ for) đổi ra được, ngang với (tiền)
  • a pound can exchange for more than two dollars
   một đồng bảng có thể đổi ra được hơn hai đô la
 • (quân sự), (hàng hải) chuyển (từ trung đoàn này sang trung đoàn khác, từ tàu này sang tàu khác); đối với một sĩ quan khác
Comments and discussion on the word "exchange"