Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chí
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 dt. ý muốn kiên trì theo đuổi một sự nghiệp, một việc gì tốt đẹp: nuôi chí lớn chí lớn không thành chí hướng chí khí chí nguyện chí sĩ chí thú đắc chí đồng chí thậm chí ý chí.
  • 2 dt. đphg Chấy: bắt chí con chí cắn đôi.
  • 3 đgt. Gí mạnh vào bằng đầu ngón tay: chí ngón tay vào trán.
  • 4 I. đgt. Đến (từ... đến): từ đầu chí cuối chí cốt đông chí hạ chí tự cổ chí kim. II. pht. Rất, hết sức: nói chí phải chí ít chí lí thậm cấp chí nguy.
Related search result for "chí"
Comments and discussion on the word "chí"