Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cierge
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • cây nến thờ, cây sáp thờ
 • (thực vật học) xương rồng nến
  • brûler un cierge à quelqu'un
   tỏ lòng biết ơn ai
  • devoir un beau cierge à quelqu'un
   chịu ơn ai nhiều
  • être droit comme un cierge
   xem droit
Related search result for "cierge"
Comments and discussion on the word "cierge"