Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
circular
/'sə:kjulə/
Jump to user comments
tính từ
 • tròn, vòng, vòng quanh
  • a circular building
   toà nhà hình tròn
  • a circular movement
   chuyển động vòng
  • a circular railway
   đường sắt vòng quanh thành phố
  • a circular tour (trip)
   chuyến đi vòng quanh
  • a circular tour (trip)
   chuyến đi vòng quanh
  • a circular saw
   cưa tròn, cưa đĩa
IDIOMS
 • circular letter
  • thông tư, thông tin
danh từ
 • thông tri, thông tư
 • giấy báo (gửi cho khách hàng)
Related search result for "circular"
Comments and discussion on the word "circular"