Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
civil
/'sivl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) công dân
  • civil rights
   quyền công dân
 • (thuộc) thường dân (trái với quân đội)
 • (thuộc) bên đời (trái với bên đạo)
  • civil marriage
   cuộc kết hôn không theo lễ nghi tôn giáo
 • (pháp lý) hộ (thuộc) dân sự (trái với hình)
  • civil law
   luật hộ, luật dân sự
 • lễ phép, lễ độ, lịch sự
 • thường
  • civil day
   ngày thường (trái với ngày thiên văn)
IDIOMS
 • Civil Defence
  • tổ chức phòng không nhân dân
 • civil disobedience
  • (Ân) phong trào chống thuế, chống luật pháp
 • civil list
  • tiền nghị viện cấp cho nhà vua Anh
 • to keep a civil tongue in one's head
  • giữ lễ phép, giữ lễ độ
Related words
Related search result for "civil"
Comments and discussion on the word "civil"