Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
civil
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) công dân
 • (thuộc) dân chính, (thuộc) dân sự
  • Droit civil
   luật dân sự
  • Code civil
   bộ dân luật
 • (thuộc) thường dân (trái với quân đội)
 • (thuộc) bên đời (trái với bên đạo)
 • thường
  • Année civile
   năm thường (trái với năm thiên văn)
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nhã nhặn, lịch thiệp
  • état civil
   hộ tịch
  • guerre civile
   nội chiến
  • mort civile
   sự tước vĩnh viễn công quyền
danh từ giống đực
 • thường dân (đối với quân đội...)
 • (việc) dân sự
  • en civil
   mặc đồ xivin, mặc quần áo thường dân (chứ không phải quân đội...)
Related search result for "civil"
Comments and discussion on the word "civil"