Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
classic
/'klæsik/
Jump to user comments
tính từ
 • kinh điển
  • classic works
   tác phẩm kinh điển
 • viết bằng thể văn kinh điển
 • cổ điển không mới (kiểu ăn mặc)
 • hạng nhất
danh từ
 • tác giả kinh điển
 • tác phẩm kinh điển
 • nhà học giả kinh điển (chuyên về ngôn ngữ văn học Hy-La)
 • (số nhiều) (the classis) tiếng Hy lạp và La mã cổ; văn học Hy-La; các nhà kinh điển Hy-La
 • nhà văn hạng nhất, nghệ sĩ hạng nhất
 • tác phẩm hay
Related search result for "classic"
Comments and discussion on the word "classic"