Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
clave
/kli:v/
Jump to user comments
ngoại động từ clove, cleft, cleft, cloven
 • chẻ, bổ
  • to cleave a block of wood in two
   bổ đôi khúc gỗ
 • rẽ (sóng, nước, không khí, đám đông)
  • to cleave the waves
   rẽ sóng
  • to cleave [one's way through] the crowd
   rẽ đám đông
 • chia ra, tách ra
nội động từ
 • chẻ, bổ, tách ra
  • this wood cleaves easily
   củi này để chẻ
IDIOMS
 • to show the cloven hoof
  • (xem) hoof
nội động từ clave, cleaved, cleaved
 • (+ to) trung thành với
  • to cleave to the party
   trung thành với đảng
  • to cleave to principles
   trung thành với nguyên tắc
 • cổ dính chặt với, dính liền với, bám chặt lấy
Related search result for "clave"
Comments and discussion on the word "clave"