Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
clap
/klæp/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng vỗ, tiếng kêu vang, tiếng nổ vang (sét đánh)
  • a clap of thunder
   tiếng sét nổ
 • sự vỗ; cái vỗ
  • to give a clap on the shoulder
   vỗ tay
 • tiếng vỗ tay
ngoại động từ
 • vỗ
  • to clap one's hands
   vỗ tay
  • to clap someone on the shoulder
   vỗ tay ai
  • to clap the wings
   vỗ cánh (chim)
 • vỗ tay (hoan hô ai)
  • the audience clap ped the singer
   thính giả vỗ tay khen người hát
 • đặt mạnh, ấn mạnh; đặt nhanh, ấn nhanh; đánh
  • to clap spurs to a horse
   thúc mạnh gót đinh vào ngựa
  • to clap a new tax on tea
   đánh một thứ thuế mới vào trà
  • to clap somebody to prison
   tống ai vào tù
nội động từ
 • vỗ tay
 • vỗ (cánh)
  • its wings began to clap
   cánh chim bắt đầu vỗ
 • đóng sập vào
IDIOMS
 • to clap eyes on
  • (xem) eye
 • to clap ob all sail
  • (hàng hải) căng buồm lên
 • to clap somebody on the back
  • vỗ tay động viên ai
 • to calp up the bargain
  • giải quyết thành việc mua bán
 • to clap up peace
  • nhanh chóng giảng hoà
Related words
Related search result for "clap"
Comments and discussion on the word "clap"