Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
climat
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • khí hậu
 • miền xứ
  • La raison est de tous les climats
   lẽ phải ở xứ nào cũng có
 • (nghĩa bóng) không khí, hoàn cảnh
  • Climat moral
   hoàn cảnh tinh thần
  • Climat d'hostilité
   không khí thù địch
Related search result for "climat"
Comments and discussion on the word "climat"