Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC), )
clos
Jump to user comments
tính từ
 • đóng kín, kín
  • Porte close
   cửa đóng
 • xong, kết thúc
  • La session est close
   khoá họp đã kết thúc
  • à la nuit close
   khi trời tối hẳn
  • avoir la bouche close
   im miệng
  • en vase clos
   (kỹ thuật) trong bình kín
  • Travailler en vase clos
   làm việc tách biệt
  • système clos
   (kỹ thuật) hệ kín
danh từ giống đực
 • mảnh nương rào kín
 • ruộng nho
  • le clos et le couvert
   sự rào và lợp (nhà cho thuê)
  • Assurer le clos et le couvert au locataire
   bảo đảm rào và lợp nhà cho người thuê
Related search result for "clos"
Comments and discussion on the word "clos"