Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
clouer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đóng (bằng) đinh
  • Clouer une planche
   đóng đinh tấm ván
  • Clouer une caisse
   đóng đinh hòm
 • đóng chặt xuống (không cựa quậy được)
  • Clouer un adversaire au sol
   đánh ngã địch thủ xuống đất
 • (nghĩa bóng) bắt ở yên một chỗ
  • La surprise le cloue à la chaise
   sự kinh ngạc làm cho nó ngồi yên lịm đi trên ghế
 • làm cho tắc họng
  • Clouer un candidat
   làm cho thí sinh tắc họng
  • clouer le bec à quelqu'un
   khóa miệng ai lại
  • clouer son pavillon
   (hàng hải) quyết chiến đấu đến cùng (tỏ ra bằng cách đóng đinh cờ vào cột buồm)
Related search result for "clouer"
Comments and discussion on the word "clouer"