Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unite
/ju:'nait/
Jump to user comments
động từ
 • nối, hợp làm một, hợp nhất, kết lại
  • to unite one town with another
   hợp nhất hai thành phố
  • to unite bricks with cement
   kết những viên gạch lại bằng xi măng
 • liên kết, liên hiệp, đoàn kết
  • workers of the world, unite!
   vô sản toàn thế giới, liên hiệp lại!
  • les us unite to fight our common enemy
   chúng ta hãy đoàn kết lại để chiến đấu chống kẻ thù chung
 • kết thân, kết hôn
 • hoà hợp
Related search result for "unite"
Comments and discussion on the word "unite"