Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conceive
/kən'si:v/
Jump to user comments
động từ
 • nghĩ, hiểu, quan điểm được, nhận thức; tưởng tượng
  • to conceive a plan
   nghĩ ra một kế hoạch
  • I can't conceive how he did it
   tôi không hiểu nó đã làm cái đó thế nào
 • (thường), dạng bị động diễn đạt, bày tỏ
  • conceived in plain terms
   được bày tỏ bằng những lời lẽ rõ ràng
 • thai nghén trong óc; hình thành trong óc
  • to conceive an affection foe somebody
   có lòng thương yêu ai
 • thụ thai, có mang
Related search result for "conceive"
Comments and discussion on the word "conceive"