Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
consent
/kən'sent/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đồng ý, sự ưng thuận, sự bằng lòng, sự thoả thuận; sự tán thành)
  • by greneral (common) consent
   do sự ưng thuận chung, được toàn thể nhất trí tán thành
  • by mutual consent
   do hai bên bằng lòng
  • with one consent
   được toàn thể tán thành
  • to carry the consent of somebody
   được sự tán thành của ai
IDIOMS
 • age of consent
  • tuổi kết hôn, tuổi cập kê
 • silence gives consent
  • (xem) silence
nội động từ
 • đồng ý, ưng thuận, thoả thuận; tán thành
  • to consent to a plan
   tán thành một kế hoạch
Related words
Related search result for "consent"
Comments and discussion on the word "consent"