Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
consequence
/'kɔnsikwəns/
Jump to user comments
danh từ
 • hậu quả, kết quả
  • to take the consequence of something
   chịu hậu quả của việc gì
  • in consequence of
   do kết quả của
 • (toán học) hệ quả
 • tầm quan trọng, tính trọng đại
  • it's of no consequence
   cái đó không có gì quan trọng; cái đó chả thành vấn đề
  • a person of consequence
   người tai mắt, người có vai vế, người có địa vị cao
IDIOMS
 • by way of consequences; in consequences
  • vì thế, vậy thì, như vậy thì
Related search result for "consequence"
Comments and discussion on the word "consequence"