Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
import
/'impɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhập, sự nhập khẩu (hàng hoá)
 • ((thường) số nhiều) hàng nhập, hàng nhập khẩu
 • ý nghĩa, nội dung (của một từ, một văn kiện)
  • the import of a statement
   nội dung bản tuyên bố
 • tầm quan trọng
  • a matter of great import
   vấn đề quan trọng
ngoại động từ
 • nhập, nhập khẩu (hàng hoá...)
 • ngụ ý, ý nói, nghĩa là
  • what does this news import?
   tin này nghĩa là thế nào?
 • cho biết
  • a leter importing that...
   một bức thư cho biết rằng...
 • có quan hệ tới; có tầm quan trọng đối với; cần đối với
  • it imports us to know...
   chúng ta cần phải được biết...
Related search result for "import"
Comments and discussion on the word "import"