Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
issue
/'isju:/
Jump to user comments
danh từ
 • sự phát ra; sự phát hành; sự đưa ra
 • số báo (in ra); số lượng cho ra (tem...)
  • the latest issue of a weekly
   số mới nhất của một tờ báo hàng tuần
 • vấn đề (đang tranh câi, đang kiện cáo...); vấn đề chín muồi (có thể quyết định)
  • at issue
   đang tranh câi (vấn đề); không đồng ý với nhau (người)
 • kết quả, hậu quả, sản phẩm
 • (quân sự) số lượng (thức ăn, quần áo, súng đạn...) phát một lần (cho một người lính, cho một đơn vị...)
 • lần in (sách...)
 • dòng dõi, con cái
  • to die without issue
   chết tuyệt giống
 • sự đi ra, sự chảy ra, sự bốc ra, sự thoát ra; lòi ra, lối thoát; cửa sông; cái chảy ra, cái thoát ra
 • (y học) sự chảy máu, sự chảy mủ; vết rạch cho chảy mủ
 • (pháp lý) lợi tức, thu hoạch (đất đai...)
IDIOMS
 • to join issue with somebody on some point
  • tiến hành tranh luận với ai về một điểm gì; không đồng ý với ai về một điểm gì
 • to take issue with somebody
  • không đồng ý với ai; tranh cãi với ai
ngoại động từ
 • đưa ra; phát hành, lưu hành, in ra
 • (quân sự) phát (quần áo, đạn dược...)
 • phát ra, để chảy ra
nội động từ
 • đi ra, chảy ra, bóc ra, thoát ra
 • được đưa ra; được phát hành, được lưu hành, được in ra
 • xuất phát, bắt nguồn; là kết quả, là hậu quả
 • là dòng dõi; là lợi tức, là thu hoạch (của đất đai...)
Related search result for "issue"
Comments and discussion on the word "issue"