Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
effect
/i'fekt/
Jump to user comments
danh từ
 • kết quả
  • cause and effect
   nguyên nhân và kết quả
 • hiệu lực, hiệu quả, tác dụng
  • of no effect
   không có hiệu quả
  • with effect from today
   có hiệu lực kể từ ngày hôm nay
 • tác động, ảnh hưởng; ấn tượng
  • the effect of light on plants
   ảnh hưởng của ánh sáng lên cây cối
 • mục đích, ý định
  • to this effect
   vì mục đích đó
 • (số nhiều) của, của cải, vật dụng
  • personal effects
   vật dụng riêng
 • (vật lý) hiệu ứng
IDIOMS
 • to bring into effect; to carry into effect
  • thực hiện, thi hành
 • to come into effect
 • to take effect
  • (xem) come
 • to give effect to
  • làm cho có hiệu lực, thi hành
   • in effect
    thực thế; vì mục đích thiết thực
 • to no effect
  • không hiệu quả, không có kết quả
ngoại động từ
 • thực hiện
 • đem lại
  • to effect a change
   đem lại sự thay đổi
IDIOMS
 • to effect an insurance
 • to effect a policy of insurrance
  • ký một hợp đồng bảo hiểm
Related search result for "effect"
Comments and discussion on the word "effect"