Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
crête
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • mào
  • Crête de coq
   mào gà
  • Crête du cuboïde
   (giải phẫu) mào xương hộp
 • ngọn (sóng); chỏm (núi); nóc (nhà)
 • (địa chất, địa lý) đường phân thủy
  • lever la crête
   (thân mật, từ cũ nghĩa cũ) vênh vang
  • rabaisser la crête à quelqu'un
   (thân mật, từ cũ nghĩa cũ) làm cho ai bớt vênh vang
Related search result for "crête"
Comments and discussion on the word "crête"