Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hunger
/'hʌɳgə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đói, tình trạng đói
  • to die of hunger
   chết đói
  • to suffer hunger
   bị đói
  • to feel hunger
   cảm thấy đói
 • (nghĩa bóng) sự ham muốn mãnh liệt, sự khao khát, sự ước mong tha thiết
  • a hunger for learning
   sự ham học
nội động từ
 • đói, cảm thấy đói
 • (+ for, after) ham muốn mãnh liệt khát khao, ước mong tha thiết (cái gì)
  • to hunger for news
   khát khao tin tức
ngoại động từ
 • làm cho đói, bắt nhịn đói
  • to hunger someone out of some place
   bắt ai nhịn đói để phải ra khỏi nơi nào
Related words
Related search result for "hunger"
Comments and discussion on the word "hunger"