Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
diet
/'daiət/
Jump to user comments
danh từ
 • nghị viên (ở các nước khác nước Anh)
 • hội nghị quốc tế
 • ((thường) ở Ê-cốt) cuộc họp một ngày
danh từ
 • đồ ăn thường ngày (của ai)
 • (y học) chế độ ăn uống; chế độ ăn kiêng
  • to be on a diet
   ăn uống theo chế độ; ăn uống kiêng khem
  • to put someone on a diet
   bắt ai ăn uống theo chế độ; bắt ai ăn kiêng
  • a milk-free diet
   chế độ ăn kiêng sữa
ngoại động từ
 • (y học) bắt ăn uống theo chế độ; bắt ăn kiêng
Related search result for "diet"
Comments and discussion on the word "diet"