Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
dot
/dɔt/
Jump to user comments
danh từ
 • của hồi môn
danh từ
 • chấm nhỏ, điểm
 • (ngôn ngữ học) dấu chấm (trên chữ i, j...); dấu chấm câu
 • (âm nhạc) chấm
 • đứa bé tí hon; vật nhỏ xíu
  • a dot of a child
   thằng bé tí hon
IDIOMS
 • off one's dot
  • (từ lóng) ngu; tàng tàng, điên điên
 • on the dot
  • đúng giờ
ngoại động từ
 • chấm, đánh dấu chấm (trên chữ i, j...)
  • dotted line
   dòng chấm chấm
  • dotted quaver
   (âm nhạc) móc chấm
 • rải rác, lấm chấm
  • to dot all over
   rải rác lấm chấm khắp cả
  • sea dotred with ships
   mặt biển rải rác lấm chấn những con tàu
 • (từ lóng) đánh, nện
  • to dot someone one in the eye
   đánh cho ai một cái vào mắt
IDIOMS
 • to dot the i's and cross the t's
  • đánh dấu chấm những chữ i và đánh dấu ngang những chữ t; bổ sung đầy đủ chi tiết làm cho nghĩa rõ ràng minh bạch
 • dot and carry one (two...)
  • viết... và nhớ một (hai...) (câu nói của các em nhỏ khi làm tính cộng)
Related search result for "dot"
Comments and discussion on the word "dot"