Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deed
/di:d/
Jump to user comments
danh từ
 • việc làm, hành động, hành vi
  • a good deed
   hành động tốt, việc làm tốt
  • to combine words and deed
   kết hợp lời nói với việc làm
  • in words and deed
   bằng lời nói và bằng việc làm
  • in deed and not in name
   bằng những việc làm chứ không bằng lời nói suông
 • kỳ công, chiến công, thành tích lớn
  • heroic deeds
   chiến công anh hùng
 • (pháp lý) văn bản, chứng thư
  • to draw up a deed
   làm chứng thư
IDIOMS
 • in very deed
  • (xem) very
ngoại động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyển nhượng bằng chứng thư
Related search result for "deed"
Comments and discussion on the word "deed"