Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
date
/deit/
Jump to user comments
danh từ
 • quả chà là
 • (thực vật học) cây chà là
danh từ
 • ngày tháng; niên hiệu, niên kỷ
  • what's the date today?
   hôm nay ngày bao nhiêu?
  • date of birth
   ngày tháng năm sinh
 • (thương nghiệp) kỳ, kỳ hạn
  • to pay at fixed dates
   trả đúng kỳ hạn
  • at long date
   kỳ hạn dài
  • at short date
   kỳ hạn ngắn
 • thời kỳ, thời đại
  • Roman date
   thời đại La mã
  • at that date electric light was unknown
   thời kỳ đó người ta chưa biết đến đèn điện
 • (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) tuổi tác; đời người
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự hẹn hò, sự hẹn gặp
  • to have a date with somebody
   hẹn gặp ai
  • to make a date
   hẹn hò
ngoại động từ
 • đề ngày tháng; ghi niên hiệu
  • to date a letter
   đề ngày tháng vào một bức thư
  • to date back
   đề lùi ngày tháng
 • xác định ngày tháng, xác định thời đại
  • to date an old statue
   xác định thời đại của một pho tượng thời thượng cổ
 • (thông tục) hẹn hò, hẹn gặp (ai)
nội động từ
 • có từ, bắt đầu từ, kể từ
  • this manuscrips dates from the XIVth century
   bản viết tay này có từ thế kỷ 14
  • dating from this period
   kể từ thế kỷ đó
 • đã lỗi thời, đã cũ; trở nên lỗi thời
 • (thông tục) hẹn hò với bạn (bạn trai, bạn gái)
Related search result for "date"
Comments and discussion on the word "date"