Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
drubbing
/'drʌbiɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • trận đòn đau
  • sự đánh bại không còn manh giáp
Related search result for "drubbing"
Comments and discussion on the word "drubbing"