Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
duty
/'dju:ti/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tôn kính, lòng kính trọng (người trên)
  • in duty to...
   vì lòng tôn kính đối với...
  • to pay one's duty to...
   để tỏ lòng tôn kính đối với...
 • bổn phận, nhiệm vụ, trách nhiệm
  • to do one's duty
   làm nhiệm vụ, làm bổn phận
  • to make it a point of duty to; to think it a duty to...
   coi như là một nhiệm vụ phải...
 • phận sự, chức vụ, công việc, phần việc làm; phiên làm, phiên trực nhật
  • to take up one's duties
   bắt đầu đảm nhiệm công việc, bắt đầu nhận chức vụ
  • to be off duty
   hết phiền, được nghỉ
  • to be on duty
   đang làm việc, đang phiên làm việc, đang trực
  • to do duty for...
   làm thay cho..., thay thế cho...
 • thuế (hải quan...)
  • goods liable to duty
   hàng hoá phải đóng thuế
  • import duty
   thuế nhập khẩu
 • (kỹ thuật) công suất (máy)
Related words
Related search result for "duty"
Comments and discussion on the word "duty"