Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
experience
/iks'piəriəns/
Jump to user comments
danh từ
 • kinh nghiệm
  • to look experience
   thiếu kinh nghiệm
  • to learn by experience
   rút kinh nghiệm
 • điều đã kinh qua
ngoại động từ
 • trải qua, kinh qua, nếm mùi, chịu đựng
  • to experience harsh trials
   trải qua những thử thách gay go
 • (+ that, how) học được, tìm ra được (qua kinh nghiệm)
Related words
Related search result for "experience"
Comments and discussion on the word "experience"