Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
feel
/fi:l/
Jump to user comments
danh từ
 • sự sờ mó
  • soft to the feel
   sờ thấy mềm
 • xúc giác
 • cảm giác (khi sờ mó)
 • cảm giác đặc biệt (của cái gì)
  • the feel of wet sawdust
   cảm giác mùn cưa ướt khi sờ mó vào
IDIOMS
 • to acquire (get) the feel of something
  • nắm chắc được cái gì, sử dụng thành thạo được cái gì
ngoại động từ felt
 • sờ mó
  • to feel one's way
   dò dẫm đường đi; thận trọng tiến bước
 • thấy, cảm thấy, có cảm giác, có cảm tưởng
  • to feel a pain
   cảm thấy đau
  • he feels the criticism keenly
   hắn ta cảm thấy thấm thía lời phê bình
 • chịu đựng
  • to feel someone's vengeance
   chịu đựng sự trả thù của ai
 • chịu ảnh hưởng
  • ship feels her helm
   tàu ăn theo tay lái
 • (quân sự) thăm dò, dò thám
 • (y học) bắt, sờ
  • to feel someone's pulse
   bắt mạch ai; (nghĩa bóng) thăm dò ý định của ai
nội động từ felt
 • sờ, sờ soạng, dò tìm
  • to feel for something
   dò tìm cái gì, sờ soạng tìm cái gì
 • cảm thấy
  • to feel certain that
   cảm thấy, chắc rằng
  • to feel cold
   cảm thấy lạnh
  • to feel happy
   cảm thấy sung sướng
 • hình như, có cảm giác như
  • air feels chilly
   không khí hình như lạnh
  • this cloth feels like velvet
   vải này sờ có cảm giác như nhung
 • cảm nghĩ là, cho là
  • if that's the way you feel about it
   nếu anh cho là như thế, nếu ý anh là như thế
 • cảm thông, cảm động
  • to feel for (with) someone in his sorrow
   cảm thông với nỗi đau đớn của ai
IDIOMS
 • to feel up to
  • (thông tục) thấy có đủ sức để, thấy có thể (làm được việc gì)
 • to feel cheap
  • (xem) cheap
 • to feel like doing something
  • thấy muốn làm việc gì, thấy thích làm việc gì
 • to feel like putting somebody on
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có ý muốn giúp đỡ ai
 • it feels like rain
  • trời có vẻ muốn mưa
 • to feel one's legs (feet)
  • đứng vững
  • (nghĩa bóng) cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu
 • to feel quite oneself
  • thấy sảng khoái
  • tự chủ
   • to feel someone out
    thăm dò ý kiến của ai, thăm dò thái độ của ai
Related search result for "feel"
Comments and discussion on the word "feel"