Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
live
/liv /
Jump to user comments
nội động từ
 • sống
  • as we live we will fight oppression and exploitation
   chừng nào còn chung sống chúng ta còn đấu tranh chống áp bức và bóc lột
  • Marx's name will live for ever
   tên của Mác sẽ sống mãi
  • Lenin's memory lives
   Lê-nin vẫn sống mâi trong tâm trí mọi người
  • long live communism
   chủ nghĩa cộng sản muôn năm
 • ở, trú tại
  • to live in Hanoi
   sống ở Hà nội
 • thoát nạn (tàu thuỷ)
ngoại động từ
 • sống
  • to live a quiet life
   sống một cuộc đời bình lặng
 • thực hiện được (trong cuộc sống)
  • to live one's dream
   thực hiện được giấc mơ của mình
IDIOMS
 • to live by
  • kiếm sống bằng
   • to live by honest labour
    kiếm sống bằng cách làm ăn lương thiện
 • to live down
  • để thời gian làm quên đi, để thời gian làm xoá nhoà
   • live down one's sorrow
    để thời gian làm quên nỗi buồn
  • phá tan, làm mất đi bằng thái độ cư xử đứng đắn (thành kiến, lỗi lầm...)
   • to live down a prejudice against one
    bằng cách sống đứng đắn phá tan thành kiến của người ta đối với mình
 • to live in
  • ở nơi làm việc; ở ngay trong khu làm việc
 • to live on (upon)
  • sống bằng
   • to live on fruit
    sống bằng hoa quả
   • to live on hope
    sống bằng hy vọng
 • to live out
  • sống sót
  • sống qua được (người ốm)
   • the patient lives out the night
    bệnh nhân qua được đêm
  • sống ở ngoài nơi làm việc
 • to live through
  • sống sót, trải qua
   • to live through a storm
    sống sót sau một trận bão
 • to live up to
  • sống theo
   • to live up to one's income
    sống ở mức đúng với thu nhập của mình
   • to live up to one's reputation
    sống (cư xử) xứng đáng với thanh danh của mình
   • to live up to one's principles
    thực hiện những nguyên tắc của mình
   • to live up to one's word (promise)
    thực hiện lời hứa, giữ trọn lời hứa
 • to live with
  • sống với, sống chung với; chịu đựng, đành chịu (cái gì)
 • to live close
  • sống dè xẻn
 • to live in clover
  • (xem) clover
 • to live a double life
  • sống hai cuộc đời, đóng hai vai trò khác nhau trong cuộc sống
 • to live fast
  • (xem) fast
 • to live from hand to mouth
  • sống lần hồi, kiếm ngày nào ăn ngày nấy
 • to live hard
  • sống cực khổ
 • to live high
  • (xem) high
 • to live and let live
  • sống dĩ hoà vi quí, sống đèn nhà ai người ấy ráng, sống mũ ni che tai
 • to live in a small way
  • sống giản dị và bình lặng
 • to live well
  • ăn ngon[laiv]
tính từ
 • sống, hoạt động
  • to fish with a live bait
   câu bằng mồi sống
 • (đùa cợt) thực (không phải ở trong tranh hay là đồ chơi)
  • a live horse
   một con ngựa thực
 • đang cháy đỏ
  • live coal
   than đang cháy đỏ
 • chưa nổ, chưa cháy
  • live bomb
   bom chưa nổ
  • live match
   diêm chưa đánh
 • đang quay
  • a live axle
   trục quay
 • có dòng điện chạy qua
  • live wire
   dây có dòng điện đang chạy qua; (nghĩa bóng) người sôi nổi; người năng nổ; người cương quyết
 • tại chỗ, trong lúc sự việc xảy ra
  • a live broadcast
   buổi phát thanh tại chỗ (trận bóng đá...)
 • mạnh mẽ, đầy khí lực
 • nóng hổi, có tính chất thời sự
  • a live issue
   vấn đề nóng hổi, vấn đề có tính chất thời s
Related search result for "live"
Comments and discussion on the word "live"