Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
see
/si:/
Jump to user comments
động từ saw
 • thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xét
  • seeing is believing
   trông thấy thì mới tin
  • I saw him in the distance
   tôi trông thấy nó từ xa
  • things seen
   những vật ta có thể nhìn thấy, những vật cụ thể, những vật có thật
  • to see things
   có ảo giác
  • worth seeing
   đáng chú ý
 • xem, đọc (trang báo chí)
  • I see that another Soviets satellite was orbitted yesterday
   tôi xem báo thấy nói một vệ tinh Liên-xô lại được phóng vào quỹ đạo hôm qua
 • hiểu rõ, nhận ra
  • I cannot see the point
   tôi không thể hiểu được điểm đó
  • I do not see the advantage of doing it
   tôi không hiểu làm như vậy thì lợi thế nào
  • you see
   như anh chắc cũng hiểu rõ
  • I see
   tôi hiểu rồi
  • as far I can see
   như tôi cố gắng hết sức để hiểu
 • trải qua, từng trải, đã qua
  • he has seen two regimes
   anh ấy đã sống qua hai chế độ
  • he will never see 50 again
   anh ta đã quá 50 mươi
  • to see life
   từng trải cuộc sống, lão đời
  • to have seen service
   có kinh nghiệm, từng trải (người); đã mòn, đã dùng nhiều (vật)
 • gặp, thăm; đến hỏi ý kiến (bác sĩ, luật sư...); tiếp
  • he refused to see me
   anh ấy từ chối không tiếp tôi
  • can I see you on business?
   tôi có thể gặp anh để bàn công tác không?
  • you had better see a lawyer
   anh nên đến gặp luật sư, anh nên đến hỏi ý kiến luật sư
 • tưởng tượng, mường tượng
  • I cannot see myself submitting such an injustice
   tôi không thể tưởng tượng rằng mình lại chịu một sự bất công như thế
 • chịu, thừa nhận, bằng lòng
  • we do not see being made use of
   chúng tôi không chịu để người ta lợi dụng chúng tôi
 • tiễn, đưa
  • to see somebody home
   đưa ai về nhà
 • giúp đỡ
  • to see someone through difficulty
   giúp ai vượt khó khăn
 • quan niệm, cho là
  • I see life differntly now
   bây giờ tôi quan niệm cuộc đời là khác rồi
  • to see good to do something
   cho là cần (nên) làm một việc gì
 • chăm lo, lo liệu, đảm đương, phụ trách, bảo đảm
  • to see to one's business
   chăm lo đến công việc của mình
  • to see to it that...
   lo liệu để cho...
 • điều tra, nghiên cứu, xem xét, kỹ lưỡng
  • we must see into it
   chúng ta phải đi sâu vào vấn đề ấy
 • suy nghĩ, xem lại
  • let me see
   để tôi suy nghĩ xem đã, để tôi xem đã
 • (đánh bài) đắt, cân
 • cứ đứng nhìn, trông thấy mà để mặc
  • to see somebody struggle with difficulties
   thấy ai vật lộn với khó khăn mà cứ đứng nhìn
IDIOMS
 • to see about
  • tìm kiếm, điều tra, xem lại
  • chăm nom, săn sóc, lo liệu, đảm đương (việc gì)
 • to see after
  • chăm nom, săn sóc, để ý tới
 • to see into
  • điều tra, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng
  • hiểu rõ được, thấy rõ được bản chất (của vấn đề gì)
 • to see off
  • tiễn (ai...)
   • to see somebody off at the station
    ra ga tiễn ai
 • to see out
  • hoàn thành, thực hiện đến cùng, làm đến cùng
  • sự đến cùng, xem đến hết (một vở kịch...)
  • tiễn (ai) ra tận cửa
 • to see through
  • nhìn thấy, thấy rõ bản chất (sự việc...)
  • thực hiện đến cùng, làm đến cùng
  • giúp ai vượt được (khó khăn...)
 • to see the back of somebody
  • trông ai cút khỏi cho rảnh mắt
 • to see double
  • (xem) double
 • to see eyes to eye with somebody
  • (xem) eye
 • to see [far] into a millstone
 • to see through brick wall
  • sắc sảo, thông minh xuất chúng
 • to see the light
  • (xem) light
 • to see red
  • (xem) red
 • to see something done
  • giám sát sự thi hành cái gì
 • to see one's way to
  • (xem) way
 • I'll see about
  • tôi sẽ phụ trách (bảo đảm) việc ấy
  • tôi sẽ xem lại vấn đề ấy
 • seeing that
  • xét thấy rằng
   • seeing that no other course is open to us...
    xét thấy rằng không có con đường nào khác cho chúng ta...
danh từ
 • toà giám mục
  • the Holy See; the See of Rome
   Toà thánh
 • chức giám mục; quyền giám mục
Related search result for "see"
Comments and discussion on the word "see"