Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
receive
/ri'si:v/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nhận, lĩnh, thu
  • on receiving your letter
   khi nhận được thư anh
  • to receive the news
   nhận được tin
  • to receive money
   nhận (lĩnh, thu) tiền
 • tiếp, tiếp đón, tiếp đãi
  • to receive guest
   tiếp khách, tiếp đãi khách
 • kết nạp (ai vào một tổ chức), tiếp thu, tiếp nhận (một đề nghị...)
  • to receive someone into a party
   kết nạp người nào vào một đảng
  • the proposal was well received
   đề nghị được hoan nghênh
 • (pháp lý) chứa chấp (đồ gian)
  • to receive stolen goods
   chứa chấp đồ trộm cắp
 • chứa đựng
  • a lake to receive the overflow
   một cái hồ để chứa nước sông tràn ra
 • đỡ, chịu, bị; được
  • to receive the sword-point with one's shield
   giơ mộc lên đỡ mũi kiếm
  • the walls cannot receive the weight of the roof
   những bức tường ấy không chịu nổi sức nặng của mái nhà
  • to receive a refusal
   bị từ chối
  • to receive sympathy
   được cảm tình
 • tin, công nhận là đúng
  • they received the rumour
   họ tin cái tin đồn ấy
  • a maxim universally received
   một câu châm ngôn mà ai cũng công nhận là đúng
 • đón (một đường bóng, một quả bóng phát đi)
nội động từ
 • tiếp khách (có ở nhà để tiếp khách)
  • he receives on Sunday afternoons
   ông ta tiếp khách vào những chiều chủ nhật
 • nhận quà; lĩnh tiền, lĩnh lương; thu tiền
Related search result for "receive"
Comments and discussion on the word "receive"