Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
failure
/'feiljə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự không xảy ra, sự không làm được (việc gì)
  • the failure to grasp a policy
   sự không nắm vững một chính sách
 • sự thiếu
 • sự thất bại; sự hỏng; sự mất (mùa, điện...)
 • người bị thất bại; việc thất bại, cố gắng không thành công
  • he is a failure in art
   anh ấy không thành công trong nghệ thuật
 • sự thi hỏng
 • sự vỡ nợ, sự phá sản
Related search result for "failure"
Comments and discussion on the word "failure"