Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flare
/fleə/
Jump to user comments
danh từ
 • ngọn lửa bừng sáng, lửa léo sáng; ánh sáng loé
 • ánh sáng báo hiệu (ở biển)
 • (quân sự) pháp sáng
 • chỗ xoè (ở váy)
 • chỗ loe ra; chỗ khum lên (ở mạn tàu)
 • (nhiếp ảnh) vết mờ (ở phim ảnh do bị loé sáng)
nội động từ
 • sáng rực lên, loé sáng, cháy bùng lên
 • loe ra (sườn tàu), xoè ra (váy)
  • the skirt flares at the knees
   váy xoè ra ở chỗ đầu gối
 • (quân sự) ra hiệu bằng pháo sáng
ngoại động từ
 • làm loe ra, làm xoè ra
 • (động tính từ quá khứ) loè loẹt, lồ lộ
IDIOMS
 • to flare out (up)
  • loé lửa
  • nổi nóng, nổi cáu
Related search result for "flare"
Comments and discussion on the word "flare"