Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fig
/fig/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) quả sung; quả vả
 • (thực vật học) cây sung; cây vả ((cũng) fig tree)
 • vật vô giá trị; một tí, một chút
  • his opinion is not worth a fig
   ý kiến của hắn chắng có một chút giá trị gì
IDIOMS
 • I don't care a fig
  • (xem) care
danh từ
 • quần áo, y phục; trang bị
  • in full fig
   ăn mặc chỉnh tề; trang bị đầy đủ
 • tình trạng sức khoẻ
  • in good fig
   sung sức
ngoại động từ
 • to fig out (up) a horse làm ngựa hăng lên
 • to fig out someone ăn mặc diện cho ai
Related search result for "fig"
Comments and discussion on the word "fig"