Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
face
/feis/
Jump to user comments
danh từ
 • mặt
  • to look somebody in the face
   nhìn thẳng vào mặt ai
  • to show one's face
   xuất đầu lộ diện, vác mặt đến
  • her face is her fortune
   cô ta đẹp nhưng nghèo; tất cả vốn liếng cô ta là ở bộ mặt
 • vẻ mặt
  • to pull (wear) a long face
   mặt buồn thườn thượt, mặt dài ra
 • thể diện, sĩ diện
  • to save one's face
   gỡ thể diện, giữ thể diện
  • to lose face
   mất mặt, mất thể diện
 • bộ mặt, bề ngoài, mã ngoài
  • to put a new face on something
   thay đổi bộ mặt của cái gì, đưa cái gì ra dưới một bộ mặt mới
  • on the face of it
   cứ theo bề ngoài mà xét thì
  • to put a good face on a matter
   tô son điểm phấn cho một vấn đề; vui vẻ chịu đựng một việc gì
  • to put a bold face on something
   can đảm chịu đựng (đương đầu với) cái gì
 • bề mặt
  • the face of the earth
   bề mặt của trái đất
 • mặt trước, mặt phía trước
IDIOMS
 • face to face
  • đối diện
 • to fly in the face of
  • ra mặt chống đối, công khai chống đối
 • to go with wind in one's face
  • đi ngược gió
 • to have the face to do something
  • mặt dạn mày dày mà làm việc gì, có đủ trơ trẽn mà làm việc gì
 • in face of
  • trước mặt, đứng trước
 • in the face of
  • mặc dầu
 • in the face of day
  • một cách công khai
 • to make (pull) faces
  • nhăn mặt
 • to set one's face against
  • chống đối lại
 • to somebody's face
  • công khai trước mặt ai
ngoại động từ
 • đương đầu, đối phó
  • to face up to
   đương đầu với
 • đứng trước mặt, ở trước mặt
  • the problem that faces us
   vấn đề trước mắt chúng ta
 • lật (quân bài)
 • nhìn về, hướng về, quay về
  • this house faces south
   nhà này quay về hướng nam
 • đối diện
  • to face page 20
   đối diện trang 20
 • (thể dục,thể thao) đặt ((nghĩa bóng)) ở giữa hai cầu thủ của hai bên (để bắt đầu thi đấu bóng gậy cong trên băng)
 • (quân sự) ra lệnh quay
  • to face one's men about
   ra lệnh cho quân quay ra đằng sau
 • viền màu (cổ áo, cửa tay)
 • bọc, phủ, tráng
 • hồ (chè)
nội động từ
 • (quân sự) quay
  • left face!
   quay bên trái!
  • about face!
   quay đằng sau!
IDIOMS
 • to face out a situatin
  • vượt qua một tình thế
 • to face out something
  • làm xong xuôi cái gì đến cùng
Related search result for "face"
Comments and discussion on the word "face"