Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fish
/fiʃ/
Jump to user comments
danh từ
  • freshwater fish
   cá nước ngọt
  • salt-water fish
   cá nước mặn
 • cá, món cá
 • (thiên văn học) chòm sao Cá
 • người cắn câu, người bị mồi chài
 • con người gã (có cá tính đặc biệt)
  • a queer fish
   một con người (gã) kỳ quặc
IDIOMS
 • all's fish that comes to his net
  • lớn bé, to nhỏ hắn quơ tất
 • to be as drunk as a fish
  • say bí tỉ
 • to be as mute as a fish
  • câm như hến
 • to drink like a fish
  • (xem) drink
 • to feed the fishes
  • chết đuối
  • bị say sóng
 • like a fish out of water
  • (xem) water
 • to have other fish to fly
  • có công việc khác quan trọng hơn
 • he who would catch fish must not mind getting wet
  • muốn ăn cá phải lội nước, muốn ăn hét phải đào giun
 • neither fish, fish, not good red herring
  • môn chẳng ra môn, khoai chẳng ra khoai
 • never fry a fish till it's caught
  • chưa làm vòng chớ vội mong ăn thịt
 • never offer to teach fish to swim
  • chớ nên múa rìu qua mắt thợ
 • a pretty kettle of fish
  • (xem) kettle
 • there's as good fish in the sea as ever came out of it
  • thừa mứa chứa chan, nhiều vô kể
nội động từ
 • đánh cá, câu cá, bắt cá
  • to fish in the sea
   đánh cá ở biển
 • (+ for) tìm, mò (cái gì ở dưới nước)
 • (+ for) câu, moi những điều bí mật
ngoại động từ
 • câu cá ở, đánh cá ở, bắt cá ở
  • to fish a river
   đánh cá ở sông
 • (hàng hải)
  • to fish the anchor
   nhổ neo
 • rút, lấy, kéo, moi
  • to fish something out of water
   kéo cái gì từ dưới nước lên
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) câu (cá), đánh (cá), bắt (cá), tìm (san hô...)
  • to fish a troud
   câu một con cá hồi
IDIOMS
 • to fish out
  • đánh hết cá (ở ao...)
  • moi (ý kiến, bí mật)
 • to fish in troubled waters
  • lợi dụng đục nước béo cò
danh từ
 • (hàng hải) miếng gỗ nẹp, miếng sắt nẹp (ở cột buồm, ở chỗ nối)
 • (ngành đường sắt) thanh nối ray ((cũng) fish plate)
ngoại động từ
 • (hàng hải) nẹp (bằng gỗ hay sắt)
 • nối (đường ray) bằng thanh nối ray
danh từ
 • (đánh bài) thẻ (bằng ngà... dùng thay tiền để đánh bài)
Related words
Related search result for "fish"
Comments and discussion on the word "fish"