Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
folksy
/'flouksi/
Jump to user comments
tính từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bình dân
  • dễ gần, chan hoà, có tác phong quần chúng (người)
Related words
Related search result for "folksy"
Comments and discussion on the word "folksy"