Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
friser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • uốn xoăn
  • Friser les cheveux
   uốn xoăn tóc
 • lướt qua
  • La balle lui a frisé le visage
   đạn lướt qua mặt anh ta
 • xấp xỉ, gần sát
  • Il frise la quarantaine
   ông ta xấp xỉ bốn mươi
  • Friser l'hérésie
   gần như là tà thuyết
nội động từ
 • xoăn
  • Ses cheveux frisant naturellement
   tóc anh ta xoăn tự nhiên
 • rè (tiếng) (dây đàn)
Related search result for "friser"
Comments and discussion on the word "friser"