Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fullness
/'fulnis/ Cách viết khác : (fulness) /'fulnis/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đầy đủ
 • sự no đủ
  • a feeling of fullness
   cảm giác no đủ
 • sự đầy đặn, sự nở nang
 • sự lớn (âm thanh)
 • tính đậm, tính thắm (màu sắc)
IDIOMS
 • the fullness of the heart
  • (kinh thánh) cảm xúc chân thành, tình cảm chân thành
 • the fullness of time
  • thời gian định trước; thời gian thích hợp
 • the fullness of the world
  • của cải của trái đất
Related search result for "fullness"
Comments and discussion on the word "fullness"