Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
gang
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • 1 1. Hợp kim của sắt với than chế từ quặng, khó dát mỏng: Chảo gang 2. Sức mạnh: Những kẻ sang có gang, có thép (tng).
  • 2 dt Như Gang tay: Ngày vui ngắn chẳng đầy gang (K); Lương xơi mỗi tháng hàng gang bạc (Tú-mỡ).
  • 3 đgt Mở rộng ra: Miệng nó chỉ méo xoạc như bị gang ra (Ng-hồng).
Related search result for "gang"
Comments and discussion on the word "gang"