Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
government
/'gʌvnmənt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cai trị, sự thống trị
 • chính phủ, nội các
  • the Government of the Democratic Republic of Vietnam
   chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà
  • to form a government
   lập chính phủ
 • chính quyền
  • central government
   chính quyền trung ương
  • local government
   chính quyền địa phương
 • chính thể
  • democratic government
   chính thể dân chủ
  • monarchic government
   chính thể quân chủ
 • bang; tỉnh (địa hạt dưới quyền cai trị của một viên thống đốc hoặc thủ hiến)
 • sự cai quản
  • under petticoat government
   dưới sự cai quản của vợ; dưới quyền phụ nữ
 • sự kiềm chế
  • government of oneself
   sự tự kiềm chế
 • (ngôn ngữ học) sự chi phối
Comments and discussion on the word "government"