Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
hôte
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • chủ nhân, chủ nhà
  • L'hôte qui reçoit bien ses invités
   chủ nhân đón tiếp khách ân cần
 • khách, tân khách
  • Être l'hôte du gouvernement
   là khách của chính phủ
 • (văn học) kẻ ở thường xuyên (một nơi nào)
  • Les hôtes de l'air
   chim chóc
 • (sinh vật học, sinh lý học) vật chủ
  • Hôte intermédiaire
   vật chủ trung gian
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chủ nhà trọ, chủ quán
  • Payer son hôte
   trả tiền người chủ nhà trọ
  • table d'hôte
   bàn (của những người) ăn cơm tháng
Related search result for "hôte"
Comments and discussion on the word "hôte"