Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
harvest
/'hɑ:vist/
Jump to user comments
danh từ
  • việc gặt (lúa...), việc thu hoạch (hoa quả...); mùa gặt, vụ thu hoạch
  • thu hoạch, vụ gặt
  • (nghĩa bóng) kết quả, thu hoạch (của một việc gì)
ngoại động từ
  • gặt hái, thu hoạch ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • thu vén, dành dụm
Related words
Related search result for "harvest"
Comments and discussion on the word "harvest"